Veiligheid en welzijn

 

De veiligheid en gezondheid van medewerkers en relaties spelen bij Hazet een centrale rol en zijn stevig verankerd in onze algemene procedure.
 
Hazet wilt een veilige werkomgeving garanderen voor de medewerkers. Het Arbobeleid is er op gericht de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers te waarborgen. Dit houdt in dat de werkomgeving aan de minimale wettelijke eisen moeten voldoen. Dit komt tot uiting in het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, de aanschaf van meubilair, werkmaterialen en machines. Al deze uitingen dienen te voldoen aan de wettelijke (ergonomische) eisen.
 
Daarnaast betekent dit dat er een ontruimingsplan aanwezig is en dat er getrainde BHV-ers zijn die op de locaties, in geval van nood, op de juiste manier kunnen handelen. De BHV-ers herhalen elk jaar deze cursus en maken een bedrijfshulpverleningsplan om bij calamiteiten op een juiste manier te kunnen handelen.
 
De KAM-Coördinator zorgt voor naleving van de Arbo wetgeving door middel van werkplekinspecties, interne en externe keuringen van werkmateriaal en machines. Vier keer per jaar wordt met de directie de verbeterpunten en afwijkingen besproken waarna actiepunten worden uitgezet.
 
Onder ziekteverzuimbeleid verstaan wij het geheel aan plannen en te nemen maatregelen, gericht op het voorkomen en/ of verminderen van het ziekteverzuim. Hazet laat zich in het verzuimbeleid adviseren door de Arbodienst. Hierbij zijn de activiteiten gericht op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer in relatie tot zijn/ haar werk van wezenlijk belang. Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het Arbobeleid en Bedrijfs-/Personeelsreglement. Het ziekteverzuimbeleid voldoet aan de wettelijke bepalingen (zoals deze onder meer beschreven staan in de WAO/WIA en de Arbowet).