Privacy statement

 

Hazet verwerkt persoonsgegevens en wil u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Hazet.
 

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u kunnen zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam (of voorletters) samen met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
 

Van wie verwerkt Hazet persoonsgegevens?
Hazet verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers
 • Mensen die interesse tonen in Hazet of ooit interesse hebben gehad in de producten die zij levert, geleverd heeft of kan leveren
 • Mensen die aan een bedrijf of (onze) organisatie verbonden zijn, waar Hazet een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad

Als een bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan Hazet doorgeeft, is zij verplicht om uw  medewerkers hierover te informeren.
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De accountmanagers, sales manager, (hoofd) verkoop binnendienst, balie medewerkers, ICT-medewerker, HR-functionaris, marketing en financiële afdeling, inkoop afdeling, chauffeurs bij klanten van Hazet verwerken persoonsgegevens.

 
Waarvoor verwerkt Hazet persoonsgegevens?

 • Als u klant wilt worden heeft Hazet uw persoonsgegevens nodig.
 • Zo zal er bijvoorbeeld voorafgaand aan een eerste bestelling altijd een kredietwaardigheidscheck gedaan worden
 • Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
 • Als u klant bent, wil Hazet u goed van dienst zijn. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt, waarbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer genoteerd worden, om contact met u te onderhouden.
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten.
 • Om u goed van dienst te blijven, wordt binnen Hazet voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van de producten en diensten.
 • Voor promotie-en marketingdoeleinden
 • Hazet kan uw persoonsgegevens verwerken voor promotie-of marketingdoeleinden Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is, over eventuele seminars en evenementen.

 

Verwerkt Hazet ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Hazet verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van wet, met uw toestemming of als u dat  vraagt. Indien u vraagt om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u zelf gegevens openbaar? Dan verwerkt Hazet deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening.

 
Hoe gaat Hazet met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Hazet kunnen uw persoonsgegevens allen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Hazet kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hazet gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Hazet kunt u een email sturen naar kwaliteit@hazet.igefa.nl en vragen en/of klachten worden dan in behandeling genomen.

 
Wijzigingen privacy beleid
Hazet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid te raadplegen op de website, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.