Nakoming

 

Wij handelen in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.
 
Nakoming van mensenrechten
Het respect voor de fundamentele rechten van onze medewerkers is een integraal onderdeel van onze werkwijze binnen INPACS. Dit omvat de stimulans van gelijke kansen en gelijke behandeling van elke individu en stakeholder bij INPACS, ongeacht de kleur van hun huid, ras, nationaliteit, sociale achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuigingen, alsmede geslacht of leeftijd. Wij respecteren de persoonlijke waardigheid, privacy en persoonlijke rechten van elk individu. Niemand zal gedwongen worden om tegen zijn of haar wil te werken of onder dreiging van straf. Wij weigeren onaanvaardbare behandeling van werknemers te tolereren, zoals geestelijke wreedheid, seksuele intimidatie of discriminatie te en het accepteren van dit gedrag (inclusief het maken van gebaren, taal of lichamelijke contacten) dat seksueel, dwingend, bedreigend, beledigend of uitbuitend is.
  
Corruptiepreventie
Het verbod op corruptie en omkoping is vastgelegd in onze ethische code en de gedragscode voor leveranciers.
Binnen Hazet delen wij informatie over dit onderwerp en proberen wij bewustwording van risico’s en kritieke situaties in het dagelijkse beroepsleven inzichtelijk te maken.
  
Vertrouwenspersoon
Overtredingen van wettelijke voorschriften of onze ethische code kunnen via een vertrouwenspersoon, eventueel anoniem, aan een adviseur worden gemeld. Dit kan gedaan worden op een manier die voor de afzender geen nadeel oplevert.
Onze zakenpartners worden verzocht om schendingen van onze ethische richtlijnen te melden, zoals geformuleerd in onze gedragscode voor leveranciers.