Index

 

 • Betrokkenheid: Het betrokken zijn bij de belangen van iemand of iets.   
   
 • CLP: Dit staat voor “Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures” en verwijst naar de nieuwe EU-wetgeving betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. 
   
 • Chinet: Van Chinet wordt disposable servies gemaakt, chinet is pulp, welke afkomstig is uit gerecycled papier, welke afkomstig is van bomen die in bossen staan die volgende de tien FSC principes worden onderhouden. 
   
 • Code of Ethics: Een gedragscode is een expliciete beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van organisaties.
   
 • Circulair: Een vicieuze cirkel waarin grond- en reststoffen volledig en gedeeltelijk opnieuw worden ingezet in het systeem of hernieuwde productlevenscyclus.
   
 • CSR: Onder Corporate social responsibility wordt over het algemeen verstaan dat organisaties bij hun doel om winst te maken (‘profit’), rekening houden met sociale aspecten (‘people’) en ecologische consequenties (‘planet’).  
   
 • Disclaimer: Een korte tekst waarin wij onze aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijzen of beperken.
     
 • Duurzaam: Dit betekent onder meer ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’. Kortom: ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’. 
   
 • DNK-conformiteit: In de conformiteitsverklaring met de duurzaamheidscode presenteert Hazet in navolging van INPACS elk jaar haar duurzame, niet-financiële prestaties en voldoet daarmee vrijwillig aan de rapportageverplichting van de EU op dit gebied.
    
 • Europees Ecolabel: Het Europees Ecolabel (EU Ecolabel) is het milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten en diensten. 
   
 • GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (afgekort tot GHS) is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld. 
   
 • GRI: Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. 
   
 • ILO: De Internationale Arbeidsorganisatie, meestal bekend onder de Engelse afkorting ILO, is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Ze houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. De zetel van de organisatie is in Genève.
   
 • Internationaal: Waar verschillende landen mee te maken hebben. 
   
 • Klimaatneutraliteit: Geen negatief effect hebbend op het klimaat. 
   
 • Leveranciersanalyse: Het onderzoeken van leveranciers. 
   
 • Milieu: Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens. 
   
 • Nicheproducenten:  Producenten die voor een specifieke doelgroep produceren.
   
 • Nordic Swan-certificaat: Nordic Swan is een Scandinavisch label voor schoonmaakmiddelen, opgericht in 1989. Het label kan teruggevonden worden op wasmiddelen, detergenten, handafwasmiddelen en machineafwasmiddelen. Voor elk van die type producten heeft het label aparte criteria. Nordic Swan garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.
   
 • One-stop-shop: Levering van alle producten en diensten door één leverancier vanaf één fysieke locatie. 
   
 • Omgevingsmanagement: Het actief benaderen, betrekken, onderzoeken en regisseren van de projectomgeving, om de realisatie van een project mogelijk te maken en te versoepelen.
   
 • PLA: Polymelkzuur, een biologisch afbreekbare kunststof, in het Engels: Polylactic acid. 
   
 • PGS 15: De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven. Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. 
   
 • (PBM) Persoonlijke beschermingsmiddelen: PBM staat voor Persoonlijke Bescherming Middelen: iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen. 
   
 • Regelgeving: Geheel van regels/ voorschriften. 
   
 • Risicoanalyse: Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico`s worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. 
   
 • Supplier Code of Conduct: Regels waar leveranciers zich aan moeten houden. 
   
 • Totaaloplossing:  Een volledig assortiment producten en diensten op het gebied van hygiëne en reiniging binnen één bedrijf. 
 • Testimonial:   Een video waarin vakspecialisten vertellen over de samenwerking met Hazet.  
   
 • UN Global compact: Internationaal netwerk van bedrijven dat een tiental universele richtlijnen hanteert op het val van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptiemaatregelen.